വയലറ്റ് ഫ്രെയിംസിനു ഇത് അഭിമാന നിമിഷം

  • Post author:
  • Post category:Film

വയലറ്റ് ഫ്രെയിംസിനു ഇത് അഭിമാന നിമിഷം...13th JAIPUR INTERNATIONAL FILM FESTIVAL മത്സര വിഭാഗത്തിലേക്കു അനീഷ് ഉറുമ്പിൽ സംവിധാനം ചെയ്‌ത "ഒറ്റച്ചോദ്യം" സിനിമ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. 85 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 2121സിനിമകളിൽ നിന്നുമാണ് നമ്മുടെ "ഒറ്റച്ചോദ്യം" എന്ന ചിത്രവും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് എന്ന് സന്തോഷപൂർവം…

Continue Reading വയലറ്റ് ഫ്രെയിംസിനു ഇത് അഭിമാന നിമിഷം